skip to Main Content

PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą PAGALBA MAŽYLIUI, UAB (toliau – Duomenų valdytojas), nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą norint pasiekti teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, koks įrenginys (kompiuteris, mobilusis telefonas ar kt.) naudojamas.

1.2. Duomenų valdytojo rekvizitai: kodas Juridinių asmenų registre – 224842820, buveinės adresas – Senasis Ukmergės kelias 50A, Vilniaus r. sav., Raisteniškių vs., tel. (8-5) 250 6010, faks. 8656 02174.

1.3. Kiekvieną kartą asmuo lankantis, Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę, sutinka su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje.

1.4. Pateikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.5. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Duomenų subjektas privalo nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

1.6. Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, taikant visas protingas technines ir administracines priemonės tam, kad surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

1.7. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų. Asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

2. Asmens duomenų tvarkymas

2.1. Duomenų valdytojas medicinos paslaugų teikimo tikslu tvarko tokius sutikimą davusių asmens duomenis:
2.1.1. Vardas, pavardė;
2.1.2. Telefono numeris, el. pašto adresas;
2.1.3. Asmens kodas (gimimo data);
2.1.4. Duomenys apie sveikatą.

2.2. jei asmuo yra atstovaujamas kito asmens, Duomenų valdytojas tvarko tokius Paciento atstovo asmens duomenis:
2.2.1. Vardas, pavardė;
2.2.2. Telefono numeris, El. pašto adresas.

2.3. Asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

2.4. Asmuo, kuris kreipiasi paslaugos, savo sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo išreiškia pasirašydamas atitinkamą susitarimą. Tuo atveju, jei asmuo nesutinka duoti savo asmens kodo, asmuo gali būti identifikuojamas pagal jo gimimo datą.

2.5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai teisės aktuose, reglamentuojančiais tokių duomenų saugojimą, nustatytais terminais, nepažeidžiant Duomenų subjektų teisių.

2.6. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų fizinės ir techninės priemonėmis. Primename, kad nė viena svetainė , kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

3. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

3.1. Duomenų subjektas turi teisę:
3.1.1. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
3.1.2. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, ir kam jie teikiami;
3.1.3. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3.1.4.ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
3.1.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

3.2. Duomenų subjektui galimybė susipažinti su asmens duomenimis sudaroma pateikus Duomenų valdytojui rašytinį prašymą dėl susipažinimo su asmens duomenimis.

3.3. Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el. pašto adresu.

3.4. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus Duomenų valdytojui rašytinį prašymą, jei galima identifikuoti Duomenų subjektą. Duomenų valdytojas, gavęs tokį prašymą, nedelsdamas patikrina asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu nedelsdama ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

3.5. Duomenų valdytojas nedelsdamas praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą.

4. Asmens duomenų perdavimas

4.1. Asmens duomenys gali būti teikiami esant Duomenų subjekto sutikimui.

4.2. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais Duomenų valdytojas yra pasirašęs atitinkamas sutartis dėl asmens duomenų perdavimo/teikimo ir Duomenų gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą.

4.3. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

5. Asmens duomenų tvarkymas interneto svetainėje

5.1. Lankantis Duomenų valdytojo internetinėje svetainėje, gali būti renkami apsilankymo metu gaunamus duomenis: IP adresas, tinklo ir vietos duomenys ir kt. Duomenys yra renkami slapukų (angl.Cookies) ir kitų panašaus pobūdžio technologijų pagrindu.

5.2. Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi naršančiojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti naudotoją kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti naudotojo lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

5.3. Naršantis interneto svetainėje asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

5.4. Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių nuorodų į jų svetaines, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą; paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės ir patekus į kitus tinklalapius, rekomenduojama atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Su šia Privatumo politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą interneto svetainės naudojimą. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar Duomenų subjektu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

6.3. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų ir kad tęsdamas naudojimąsi internetine svetaine, sutinka su atliktais Politikos pakeitimais.

Back To Top